Splošni pogoji nagradne igre

1. Organizator nagradne igre

Organizatorja nagradne igre “25.9.21” (v nadaljevanju »nagradna igra«) METEOR TRADE d.o.o., Gradišče XIX 11, 1291 Škofljica (v nadaljevanju »organizator«). 

2. Posredovanje podatkov

Nagradna igra ni na nikakršen način povezana, sponzorirana, podprta ali organizirana s strani podjetja Facebook Ireland, Ltd. Vsi podatki in informacije, ki jih zahtevamo za udeležbo v nagradni igri, bodo posredovani organizatorju, nikakor pa ne podjetju Facebook Ireland, Ltd. Za vsebino nagradne igre je izključno odgovoren organizator. Za vsa vprašanja v zvezi z nagradno igro se obrnite na elektronski naslov info@homemadebagswithlove.si

3. Privolitev

S sodelovanjem v nagradni igri sprejemate vsa tukaj navedena pravila in splošne pogoje sodelovanja. 

4. Namen nagradne igre

Namen nagradne igre je promocija spletne trgovine homemadebagswithlove.si na območju Republike Slovenije. 

5. Trajanje nagradne igre

Nagradna igra traja od 25.9.2021 do 1.10.2021 na družabnem omrežju Facebook. 

6. Sodelovanje v nagradni igri

Pogoj za sodelovanje v nagradni igri je strinjanje s temi pravili in splošnimi pogoji sodelovanja. Šteje se, da se s sodelovanjem v nagradni igri udeleženec strinja s temi pravili in splošnimi pogoji. Nakup pri podjetjih METEOR TRADE d.o.o. ni pogoj za sodelovanje.

V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, starejše od 18 let. 

Sodelujoči lahko kadarkoli do zaključka nagradne igre prekliče sodelovanje v njem na način, da pošlje zahtevek o preklicu na e-poštni na info@homemadebagswithlove.si. V tem primeru se sodelujoči izključi iz nadaljnjega sodelovanja v nagradni igri, organizator pa nemudoma zagotovi izbris njegovih osebnih podatkov. 

7. Potek nagradne igre

V nagradni igri udeleženec sodeluje na način, da v času njenega trajanja na omrežju Facebook všečka in deli objavo ter v komentar vpiše željeno kombinacijo, ime označene torbice, ter označi vsaj eno osebo.  

V žreb za nagrado se bodo uvrstili vsi, ki bodo všečkali in delili objavo ter v komentarju označili vsaj eno osebo ter vpisali željeno kombinacijo, ime označene torbice. 

8. Izbor nagrajencev

Med tistimi sodelujočimi, ki bodo v nagradni igri sodelovali v skladu s temi pravili, bo komisija organizatorja v ponedeljek, 1.10.2021 izžrebala enega nagrajenca nagradne igre. 

Zapisnik o nagrajencih z njihovimi osebnimi podatki se izpiše v enem izvodu, podpiše s strani vseh članov komisije in shrani na sedežu organizatorja za dobo enega leta. Komisijo sestavljata dva predstavnika organizatorja.

9. Nagrade

Organizator bo v okviru te nagradne igre podelil:

1x Torba na preklop – kombinacija po izbiri

Nagrade ni mogoče zamenjati za denar ali drugo nagrado. Nagrade niso prenosljive na tretje osebe.

10. Obveščanje nagrajencev in prevzem nagrad

Nagrajenec bo o nagradi obveščen preko zasebnega sporočila na Facebooku, prav tako bo objavljen na Facebook strani Homemadebagswithlove. Nagrajenec bo obveščen s pozivom, naj na elektronski naslov ali predal na Facebook strani organizatorja pošlje sporočilo s svojim naslovom, kamor mu bo organizator poslal nadaljnja navodila za prevzem nagrade. Organizator bo nagrajencem na njihov elektronski naslov hkrati z obvestilom o nagradi poslal tudi:

– vprašalnik o osebnih podatkih (ime, priimek, naslov), 

Nagrajenci morajo posredovati podatke preko sporočila Facebook ali na e-naslov organizatorja, najpozneje v roku 5-ih delovnih dni od prejema navedenih obrazcev. V primeru, da se nagrajenec/nagrajenka v roku 5-ih delovnih dni od obvestila o prejemu nagrade organizatorju ne bo odzval/a, se bo štelo, da umika svojo udeležbo v nagradni igri in se hkrati odpoveduje pravici do nagrade. Po prejemu popolnih podatkov, navedenih v 2. odstavku tega člena, bo nagrada nagrajencu poslana po pošti v roku 15-ih delovnih dni. 

Organizator ne prevzema morebitnih stroškov, ki bi nastali s prevzemom nagrade. 

Nagrajenci izrecno dovoljujejo objavo svojega imena in priimka na družabnih omrežjih Facebook.

11. Obdavčitev nagrad

Nagrada v tej nagradni igri ni predmet obdavčitve. 

12. Odgovornost

Sodelujoči sodelujejo v nagradni igri na lastno odgovornost. Organizatorji in osebe, ki sodelujejo pri izvedbi nagradne igre, ne odgovarjajo za morebitno škodo, ki bi izvirala iz nagrad. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnekoli nezaželene posledice, ki bi jih sodelujoči in/ali kdorkoli tretji utrpel kot posledico sodelovanja v nagradni igri. 

Organizator prav tako ni odgovoren, če je strežnik nedosegljiv, razen če je to mogoče pripisati skrajno malomarnim ali namernim dejanjem, ki jih je dolžan organizator zastopati. Poleg tega organizator ni odgovoren za kakršnekoli tehnične napake in motnje, na katere nima vpliva (kot izpadi omrežja ali električne energije). V primeru okoliščin, na katere organizatorji ne morejo vplivati (višja sila), lahko organizatorji odpovedo nagradno igro. O tem morajo obvestiti sodelujoče preko omrežja Facebook in če je to potrebno, tudi na druge načine. V takšnem primeru sodelujočim ne odgovarjajo za nastalo škodo. 

Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro oziroma uporabo pravil je dokončna in velja za vse sodelujoče. 

Organizator si v izrednem primeru predčasne prekinitve nagradne igre iz razlogov, ki niso na njegovi strani, pridržuje pravico, da nagrade podeli med tistimi, ki so v nagradni igri sodelovali do trenutka prekinitve ali pa da nagradne igre, brez kakršnihkoli obveznosti do sodelujočih, ne dokonča. 

13. Izključitev iz nagradne igre

V primeru kršitve navedenih pravil nagradne igre ali nespoštljive komunikacije si organizator pridržuje pravico, da izključi kršitelje iz nagradne igre brez predhodnega opozorila. 

Izključene bodo tudi osebe, ki bodo pri sodelovanju v nagradni igri uporabljale nezakonite pripomočke ali si drugače pridobivale koristi s pomočjo manipulacije (npr. ena fizična oseba z več Facebook profili). Tudi osebe, ki sodelujejo v imenu tretjih oseb (z njihovo vednostjo ali brez njihove vednosti) so lahko izključene iz nagradne igre, za kršitev pa se šteje tudi sodelovanje preko društev nagradnih iger, avtomatskih storitev in predvsem preko profesionalne službe z nagradnimi igrami. 

V primeru izključitve sodelovanja iz nagradne igre, se lahko nagrajencu naknadno odvzamejo nagrade oz. se od nagrajenca zahtevajo nazaj že izročene nagrade. V kolikor naknadno izključeni nagrajenec ne razpolaga več z izročeno nagrado, si organizator pridržuje pravico od njega zahtevati denarni znesek v višini vrednosti prejete nagrade. 

14. Varovanje osebnih podatkov

Sodelujoči v nagradni igri organizatorju kot upravljavcu zbirke osebnih podatkov dovoljuje, da zbira in obdeluje njegove osebne podatke za namene: izvedbe nagradne igre skladno s temi splošnimi pogoji; obveščanja nagrajenca/nagrajenke v skladu s temi pogoji; objave nagrajenca/nagrajenke skladno s temi splošnimi pogoji in podelitve nagrad.  

Upravljavec bo pridobljene podatke varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter v skladu s svojimi notranjimi akti, sprejetimi na podlagi zakona. Upravljavec pridobljenih podatkov v nobenem primeru ne bo posredoval ali razkril tretjim osebam. Upravljavec bo elektronske naslove izbrisal v roku treh mesecev po zaključku nagradne igre. 

Sodelujoči ima pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj. 

15. Reševanje sporov

Za spore, nastale v zvezi s to nagradno igro, ki jih ne bo mogoče sporazumno rešiti, bo pristojno sodišče v Ljubljani. 

16. Objava pravil

Ta pravila in splošni pogoji sodelovanja so objavljeni na Facebook strani Homemadebagswithlove.si. 

Datum objave pravil nagradne igre: 25.9.2021